DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERI ICSC: 0788
Huhtikuu 2004

2-(2-Butoksietoksi)etanoli
Diglykolimonobutyylieetteri
Butoksidiglykoli
DEGBE
CAS # 112-34-5 C8H18O3 / CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
RTECS # KJ9100000 Molekyylimassa: 162.2
YK #
Indeksi # 603-096-00-8
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 78°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 78°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.

ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Ilmanvaihto. Paikallispoisto.
Raitis ilma, lepo.
Iho Kuiva iho.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Huuhdo loput runsaalla vedellä.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi
R: 36
S: (2-)-24-26
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H1; F2; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERI ICSC: 0788
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP: 10 ppm; 68 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
MAK: 10 ppm, 67 mg/m³; hetkellisyysluokka: I(1.5); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2010).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 230°C
Sulamislämpötila: -68°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.95
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.6
Leimahduslämpötila: 78°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 223°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.8-9.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.3
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. Butyl Carbitol, Butyl Dioxitol, Butyl ethyl Cellosolve, DB Glycol Ether, Dowanol DB, Ektasolve DB ja Polysolv DB ovat kaupallisia nimiä.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, fluorokumi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan 2-(2-butoksietoksi)etikkahappo 300 mmol/mol kreatiniinia. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 30 mmol/mol kreatiniinia, joka vastaa 10 % tavallisista ohjearvoista (Työterveyslaitos 2010).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4500 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2700 mg/kg.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)