DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERIASETAATTI ICSC: 0789
Huhtikuu 2004

2-(2-Butoksietoksi)etanoliasetaatti
Butyylikarbitoliasetaatti
Diglykolimonobutyylieetteriasetaatti
DEGBEA
CAS # 124-17-4 C10H20O4
RTECS # KJ9275000 Molekyylimassa: 204.3
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Kuiva iho.
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H1; F1; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERIASETAATTI ICSC: 0789
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP (2-(2-butoksietoksi)etanoli): 10 ppm; 68 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
MAK: 10 ppm, 85 mg/m³; hetkellisyysluokka: I(1.5); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2010).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä ja ihoa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 245-247°C
Sulamislämpötila: -32°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 6.5
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 5.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.0
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduslämpötila: 105°C c.c
Itsesyttymislämpötila: 290°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.6-10.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.9
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Ektasolve DB acetate on kaupallinen nimi. Lisäksi katso myös ICSC 0788 Dietyleeniglykolimonobutyylieetteri. Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, fluorokumi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan 2-(2-butoksietoksi)etikkahappo 300 mmol/mol kreatiniinia. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 30 mmol/mol kreatiniinia, joka vastaa 10 % tavallisista ohjearvoista (Työterveyslaitos 2010).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6500 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 72500 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 14500 mg/kg.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)