alfa-HEKSAKLOORISYKLOHEKSAANI ICSC: 0795
Marraskuu 2009

alfa-1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani
alfa-Bentseeniheksakloridi (alfa-BHC)
alfa-Heksakloraani
CAS # 319-84-6 C6H6Cl6
RTECS # GV3500000 Molekyylimassa: 290.8
YK # 2761
Indeksi # 602-042-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara, jos valmiste sisältää palavia/räjähtäviä liuottimia.

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE IMETTÄVIEN NAISTEN ALTISTUMISTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. (ks. Nieleminen).
Vältä pölyn hengittämistä.
Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Iho VOI IMEYTYÄ!
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärinhoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Silmät Punoitus.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Huimaus. Vapina. Kouristuksia.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä, mutta vain jos EI esiinny pahoinvointia. Toimitavälittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus), kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite, suojakäsineet. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine (ei metallisiin), suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 21-25-40-50/53
S: (1/2-)-22-36/37-45-60-61
Huomautus: [A, C]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään emäksistä, metalleista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
alfa-HEKSAKLOORISYKLOHEKSAANI ICSC: 0795
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
RUSKEAA - VALKOISTA, KITEISTÄ JAUHETTA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa joutuessaan kosketuksiin kuumien pintojen tai liekkien kanssa muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, sisältäen kloorikaasua, kloorivetyä ja fosgeenia (ks. ICSC 0007, 0126 ja 0163). Reagoi emästen ja metallijauheiden kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: (hengittyvä jae) 0.5 mg/m³; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon kautta (H); (DFG 2009). (ks. Huomautukset)
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen kouristuksiin.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, munuaisissa ja maksassa. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 288°C
Sulamislämpötila: 157-160°C
Tiheys: 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 0.003
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 10
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.8
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin ja merikala- ja äyriäisruokiin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Tämä yhdiste on hyönteismyrkky heksakloorisykloheksaanin (isomeerien seos) yksi ainesosa. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. Kouristeluoireet ilmaantuvat vasta puolen tunnin tai useiden tuntien kuluttua. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. Työhygieeniset raja-arvot: MAK-arvo on alfa- ja beta-isomeerien tekniselle seokselle (0.5 mg/m³=(konsentr. alfa-HCH / 5) + konsentr. beta-HCH.) Katso myös ICSC 0053 lindaani, 0487 heksakloorisykloheksaani (isomeerien seos), 0796 beta-heksakloorisykloheksaani.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 177 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle LC50 (48 h) = 0,8 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)