HAPPIDIFLUORIDI ICSC: 0818
Huhtikuu 2007

Happifluoridi
Fluorimonoksidi
Difluoridimonoksidi
(kaasupullo)
CAS # 7783-41-7 OF2
RTECS # RS2100000 Molekyylimassa: 54.0
YK # 2190
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Kuumeneminen voi aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä laajoissa paloissa vesisumua ja pienissä paloissa jauhetta.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara. Sekoittuessaan veden tai vesihöyryn kanssa räjähtää kiivaasti kipinästä.

Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliötä vesisuihkuilla, mutta älä päästä vettä kosketuksiin aineen kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.
Suljettu prosessi ja ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho
Ks. huomautukset.
Riisu tahriintunut vaatetus.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tuuleta. Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3
YK-lisävaara: 5.1 ja 8

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-20G1TOC
Paloturvallinen tila. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään yhteensopimattomista aineista (ks. Kemialliset vaarat). Viileä. Kuiva.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
HAPPIDIFLUORIDI ICSC: 0818
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, PURISTETTU KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Kaasu on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine on voimakas hapetin ja reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien aineiden kanssa. Reagoi monien materiaalien kanssa; esim. epämetallien, kuten punaisen fosforin ja boorijauheen kanssa sekä huokoisten materiaalien, kuten piidioksidin, alumiinioksidin ja kivihiilen kanssa. Räjähtää ollessaan kosketuksissa vesihöyryn kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.05 ppm (kattoarvo); (ACGIH 2008).
HTP: 0,05 ppm; 0,11 mg/m³ (15 min) (Suomi 2007).
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Säiliön rikkoutuessa haitallinen pitoisuus tätä kaasua syntyy hyvin nopeasti.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine ärsyttää hengitysteitä. Tämän kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. Huomautukset). Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: -145°C
Sulamislämpötila: -224°C
Liukoisuus veteen, ml/100 ml 0°C:ssa: 6.8 (reagoi hitaasti)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.9
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan fluoridi 200 umol/l (aamunäyte) ja 350 umol/l (iltanäyte) (Työterveyslaitos 2008).
LC50-arvo hengittämällä rotalla tunnin kokeessa: 2,6 ppm.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)