ALLYYLIAMIINI ICSC: 0823
Marraskuu 2009

3-Aminopropeeni
2-Propenyyliamiini
2-Propeeni-1-amiini
CAS # 107-11-9 C3H7N / CH2CHCH2NH2
RTECS # BA5425000 Molekyylimassa: 57.1
YK # 2334
Indeksi # 612-046-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. Huomautukset).
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Vakavia ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
First rinse with plenty of water for at least 15 minutes, then remove contaminated clothes and rinse again. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa. Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Severe burns. Vakavia syövytysvammoja. Sokeutuminen.
Kasvojensuojain ja silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Suun ja nielun syövytysvammoja. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T, N
R: 11-23/24/25-51/53
S: (1/2-)-9-16-24/25-45-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-lisävaara: 3
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H4; F3; R1;
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 22101000?Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ALLYYLIAMIINI ICSC: 0823
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja, kuten typen oksideja. Aineen vesiliuos on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen, hapettimien ja kloorikaasun kanssa. Syövyttää metalleja (alumiinia, kuparia, tinaa ja sinkkiä).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. Huomautukset). Altistuminen voi aiheuttaa voimakasta turvotusta nielussa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia verenkiertoelimissä ja hermostossa, johtaen sydämen toimintahäiriöihin ja toimintavajeeseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hengitysteissä ja keuhkoissa, johtaen krooniseen tulehdukseen ja toimintavajeeseen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 52-53°C
Sulamislämpötila: -88°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 26.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.0
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.3
Leimahduslämpötila: -29°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 371°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2.2-22
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.03
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 103 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 8 tunnin kokeessa: 177 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 35 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 6 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)