DI-ISOBUTYYLIFTALAATTI ICSC: 0829
Lokakuu 2006

Ftaalihappo, di-isobutyyliesteri
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, bis-(2-metoksipropyyli)esteri
Di(isobutyyli)-1,2-bentseenidikarboksylaatti
DIBP
CAS # 84-69-5 C16H22O4 / C6H4[CO2CH2CH(CH3)2]2
RTECS # TI1225000 Molekyylimassa: 278.4
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!

Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-90G01
NFPA-vaararuudukko: H1; F1; R0; 0
Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DI-ISOBUTYYLIFTALAATTI ICSC: 0829
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, VISKOOSINEN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu ärsyttäviä höyryjä Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 320°C
Sulamislämpötila: -37°C
Tiheys: 1.04 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.002 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 0.01
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.6
Leimahduslämpötila: 185°C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 423°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.11
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Palatinol IC on kaupallinen nimi.
LISÄTIETOJA

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)