DI-ISONONYYLIFTALAATTI ICSC: 0831
Marraskuu 2003

1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, di-isononyyliesteri
Ftaalihappo, di-isononyyliesteri
CAS # 28553-12-0 C26H42O4
RTECS # CZ3850000 Molekyylimassa: 421 (keskimäärin)
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet
Ilmanvaihto.

Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotanut neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DI-ISONONYYLIFTALAATTI ICSC: 0831
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
ÖLJYMÄINEN, VISKOOSINEN NESTE.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 0.7 kPa:ssa: 244-252°C
Sulamislämpötila: -43°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: <0.01 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: <0.01
Leimahduslämpötila: 221°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 380°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.4-2.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 8.8
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Muita sulamislämpötiloja: -40°C - -46°C. Tämän kortin suositukset koskevat myös 1,2-Bentseenikarboksyylihappo, di-C8-10-ketjuiset alkyyliesterit, C9-pitoiset (CAS 68515-48-0) (DINP 1 on kaupallinen nimi).
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)