HAFNIUM-JAUHE ICSC: 0847
Toukokuu 2010

(jauhe)
CAS # 7440-58-6 Hf
RTECS # MG4600000 Atomimassa: 178.5
YK # 2545
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää. Ks. Kemialliset vaarat.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa, runsaasti vettä.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Palo- ja räjähdysvaara (ks. Kemialliset vaarat).
Vältä iskuja ja hankausta. Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet
Vältä pölyn hengittämistä. Suljettu prosessi.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). EI saa huuhdella viemäriin. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen. Lakaise valunut aine vedellä täytettyihin, suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista, halogeeneista. Säilytetään tehottomassa kaasussa. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
HAFNIUM-JAUHE ICSC: 0847
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HARMAATA JAUHETTA.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine voi syttyä itsestään ilman vaikutuksesta. Voi hajota räjähdyksenomaisesti iskun, hankauksen tai tärähdyksen vaikutuksesta. Voi räjähtää kuumentuessaan. Reagoi kiivaasti halogeenien, vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0,5 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2010).
HTP: 0,5 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
MAK: IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) (DFG 2010).
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 4602°C
Sulamislämpötila: 2227°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 13.31
Liukoisuus veteen: ei liukene
Itsesyttymislämpötila: 20°C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. Jauhetta käsitellään normaalisti vedellä (vähintään 25 %) kostutettuna palo- ja räjähdysvaaran pienentämiseksi. YK-numero 2545 on kuivalle jauheelle, pakkausryhmä I-III. GHS-luokitus vaihtelee jauheen koostumuksen mukaan. Muita YK-numeroita: 1326 HAFNIUMJAUHE, KOSTUTETTU, vähintään 25 % vettä sisältävänä, vaaraluokka 4.1, pakkausryhmä II.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)