TINA(II)FLUORIDI ICSC: 0860
Huhtikuu 2004

Tinafluoridi
Tinabifluoridi
Tinadifluoridi
CAS # 7783-47-3 SnF2
RTECS # XQ3450000 Molekyylimassa: 156.7
YK # 3288
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT5-III
Erillään hapoista, kloorista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2009, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TINA(II)FLUORIDI ICSC: 0860
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA, KITEISTÄ JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi happojen kanssa muodostaen fluorivetyä. Reagoi kiivaasti kloorin kanssa aiheuttaen palovaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: (Sn, oksidi ja epäorgaaniset yhdisteet, paitsi tinahydridi) 2 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2004).
TLV: (F) 2.5 mg/m³ (TWA) (A4) (ACGIH 2004).
HTP (Sn): 2 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
EU OEL: (Sn, epäorgaaniset yhdisteet) 2 mg/m³ (TWA) (EU 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Syövyttävää nieltynä. Aine ärsyttää silmiä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hampaissa ja luustossa (fluoroosi).
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 850°C
Sulamislämpötila: 213°C
Tiheys: 4.57 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 30
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan fluoridi 200 umol/l (aamunäyte) ja 350 umol/l (iltanäyte) (Työterveyslaitos 2004).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 360 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2009, © TTL)