DIALLYYLIAMIINI ICSC: 0866
Marraskuu 2009

Di-2-propenyyliamiini
N-2-Propenyyli-2-propen-1-amiini
CAS # 124-02-7 C6H11N / (CH2=CHCH2)2NH
RTECS # UC6650000 Molekyylimassa: 97.2
YK # 2359
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. Huomautukset).
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Vakavia ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa. Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syövytysvammoja. Sokeutuminen.
Kasvojensuojain ja silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Suun ja nielun syövytysvammoja. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-lisävaara: 6.1 ja 8
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIALLYYLIAMIINI ICSC: 0866
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja, kuten typen oksideja. Aineen vesiliuos on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen, hapettimien ja kloorikaasun kanssa. Syövyttää metalleja (alumiinia, kuparia, tinaa, sinkkiä).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Huurujen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. Huomautukset). Altistuminen voi aiheuttaa voimakasta turvotusta nielussa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia verenkiertoelimissä ja hermostossa, johtaen sydämen toimintahäiriöihin ja toimintavajeeseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hengitysteissä ja keuhkoissa, johtaen krooniseen tulehdukseen ja toimintavajeeseen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 111°C
Sulamislämpötila: -88.4°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 9
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 2.42
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.4
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.06
Leimahduslämpötila: 7°C
Itsesyttymislämpötila: 273°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2.2 - 22
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.11
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 578 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 356 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 11,1 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >500 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 7 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)