2,4,5-TRIKLOORIFENOLI ICSC: 0879
Maaliskuu 1998

2,4,5-TCP
1-Hydroksi-2,4,5-triklooribentseeni
CAS # 95-95-4 C6H3Cl3O / C6H2Cl3(OH)
RTECS # SN1400000 Molekyylimassa: 197.5
YK # 2020
Indeksi # 604-017-00-X
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa tietyissä olosuhteissa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta. EI saa päästä kosketuksiin voimakkaiden hapettimien kanssa.
Vesisumua, jauhetta.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.
Naamiomalliset suojalasit, kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Huimaus. Päänsärky. Oksentelu. Väsymys. Hikoilu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 22-36/38-50/53
S: (2-)-26-28-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2,4,5-TRIKLOORIFENOLI ICSC: 0879
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI HARMAITA HIUTALEITA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Voi räjähtää kuumentuessaan hajoamislämpätilaan. Aine hajoaa kuumentuessaan ja joutuessaan kosketuksiin voimakkaiden hapettimien kanssa muodostaen myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja (klooria, kloorivetyhappoa). Aine on heikko happo. Reagoi emäksisessä ympäristössä korkeissa lämpötiloissa, jolloin muodostuu hyvin myrkyllisiä kloorattuja dioksiineja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Ks. Huomautukset.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 253°C
Sulamislämpötila: 67°C
Tiheys: 1.68 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.1
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 2.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.7
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Tekniset tuotteet voivat sisältää hyvin myrkyllisiä epäpuhtauksia, kuten polykloorattuja dibentsodioksiineja ja dibentsofuraaneja. Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. Katso myös ICSC 0588 2,3,4-trikloorifenoli, ICSC 0589 2,3,5-trikloorifenoli, ICSC 0590 2,3,6-trikloorifenoli ja ICSC 1122 2,4,6-trikloorifenoli.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 820 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,45-1,7 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0,78 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)