D-LIMONEENI ICSC: 0918
Huhtikuu 2005

Karveeni
(R)-4-Isopropenyyli-1-metyylisyklohekseeni
(+)-Limoneeni
(R)-p-menta-1,8-dieeni
CAS # 5989-27-5 C10H16
RTECS # GW6360000 Molekyylimassa: 136.23
YK # ks. Huomautukset
Indeksi # 601-029-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 48°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 48°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P1-luokan pölynsuodatin inerttiä pölyä vastaan.) ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N
R: 10-38-43-50/53
S: (2-)-24-37-60-61
Huomautus: [C]
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
D-LIMONEENI ICSC: 0918
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kiivaasti jodipentafluoridin ja tetrafluorietyleenin seoksen kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP: 25 ppm; 140 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
HTP: 50 ppm; 280 mg/m³ (15 min) (Suomi 2005).
MAK: 20 ppm 110 mg/m³ hetkellisyysluokka: II(2); herkistää ihoa (Sh); raskausvaarallisuusryhmä: C (DFG 2005).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää ihoa ja ärsyttää lievästi silmiä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen (ks. huomautukset).
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 178°C
Sulamislämpötila: -74°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.84
Liukoisuus veteen 25 °C:ssa: erittäin huono
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 0.19
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.7
Leimahduslämpötila: 48°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 237°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.2
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti kaloihin.
HUOMAUTUKSET
Hapettunut aine voi herkistää. Hapettuminen voi tapahtua, kun puhdasta tai liuotettu d-limoneenia varastoidaan usean päivän ajan. Tämän aineen kuljetukseen käytetään YK-numeroita YK 2052 (Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30S2052) ja YK 2319 (30GF1-III), vaaraluokka 3, pakkausryhmä III.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5 g/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)