NALEDI ICSC: 0925
Huhtikuu 2005

1,2-Dibromi-2,2-dikloorietyylidimetyylifosfaatti
CAS # 300-76-5 C4H7Br2Cl2O4P
RTECS # TB9450000 Molekyylimassa: 380.8
YK # 3018
Indeksi # 015-055-00-6
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Silmäterän supistuminen. Lihasnykäykset. Voimakas syljeneritys. Hikoilu. Pahoinvointi. Oksentelu. Huimaus. Kouristuksia. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Oksentelu. Ripuli. (ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.) ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. Jos nesteenä: kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 21/22-36/38-50
S: (2-)-36/37-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT6-III
Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
NALEDI ICSC: 0925
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN - KELTAINEN NESTE TAI VALKOISIA KITEITÄ, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan joutuessaan kosketuksiin happojen tai hapettimien kanssa, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen bromivetyä, jodivetyä ja fosforin oksideja. Aine hajoaa joutuessaan kosketuksiin veden kanssa , jolloin muodostuu diklorvossia ja diklooriasetaldehydiä. Syövyttää metallia, muovia, kumia ja pinnoitteita.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (hengittyvä jae): 0.1 mg/m³ (TWA); (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (SEN); (BEI); (ACGIH 2005).
HTP: 3 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2005).
HTP: 6 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2005).
MAK (hengittyvä jae): 3 mg/m³ hetkellisyysluokka: II(2) (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta tuskin syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, johtaen kouristuksiin ja hengityksen lamaantumiseen. Koliiniesteraasi-inhibiittori. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Koliiniesteraasi-inhibiittori; vaikutus voi voimistua toistuvassa altistumisessa: ks. välittömät vaarat/oireet.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 0.066 kPa:ssa: 110°C
Sulamislämpötila: 26.5-27.5°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.96 at 25°C
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 0.26
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 13.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.38
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota mehiläisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. Katso myös ICSC 0690 Diklorvossi (naledin hajoamistuote).
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 92 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 800 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1100 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.1-0.2 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)