FENYYLIHYDRATSIINI ICSC: 0938
Huhtikuu 2005

Hydratsiinobentseeni
Monofenyylihydratsiini
CAS # 100-63-0 C6H8N2 / C6H5NHNH2
RTECS # MV8925000 Molekyylimassa: 108.1
YK # 2572
Indeksi # 612-023-00-9
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 88°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 88°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Heikkous. Huimaus.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Kuiva iho. Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.) Jos nesteenä: kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. jos kiinteänä: lakaise valunut aine astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 45-23/24/25-36/38-43-48/23/24/25-68-50
S: 53-45-61
Huomautus: [E]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT1-II NFPA-vaararuudukko: H3; F2; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
FENYYLIHYDRATSIINI ICSC: 0938
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN - KELTAINEN, ÖLJYMÄINEN NESTE TAI KITEITÄ. MUUTTUU RUSKEAKSI - PUNAISEKSI ILMAN JA VALON VAIKUTUKSESTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan , jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi kiivaasti lyijydioksidin kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.1 ppm (TWA); (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (ACGIH 2005).
HTP: 5 ppm; 22 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2005).
MAK: imeytyy ihon kautta (H); herkistää ihoa (Sh); syöpävaarallisuusluokka: 3B; (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen hemolyysiin. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen anemiaan. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila (hajoaa): 243.5°C
Sulamislämpötila: 19.5°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 14.5
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 10
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Leimahduslämpötila: 88°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 174°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.1-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.25
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Hemolyysin oireet ilmaantuvat vasta tuntien kuluttua. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 188 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)