NATRIUMFLUORIDI ICSC: 0951
Marraskuu 2003

Natriummonofluoridi
CAS # 7681-49-4 NaF
RTECS # WB0350000 Molekyylimassa: 42.0
YK # 1690
Indeksi # 009-004-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta. EI kosketusta kuumien pintojen kanssa.
Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Ilmanvaihto (ei jos jauheena), paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Kouristuksia. Uneliaisuus. Yskä. Ripuli. Kurkkukipu. Oksentelu. Tajuttomuus.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T
R: 25-32-36/38
S: (1/2-)-22-36-45
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61S1690
NFPA-vaararuudukko: H3; F0; R0;
Erillään hapoista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
NATRIUMFLUORIDI ICSC: 0951
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISIA KITEITÄ TAI JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Kuumien pintojen tai avotulen vaikutuksesta aine hajoaa, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. Reagoi happojen kanssa muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (fluoridit, F): 2.5 mg/m³ (TWA) (A4) (BEI) (ACGIH 2003).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
EU OEL (fluoridit, F): 2.5 mg/m³ (TWA) (EU 2002).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Altistuminen nieltynä voi aiheuttaa veren kalsium- ja kaliumpitoisuuden alenemisen, johtaen keskushermostossa ja sydämen toimintahäiriöihin.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia luissa ja hampaissa (fluoroosi).
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 1700°C
Sulamislämpötila: 993°C
Tiheys: 2.8 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 4.0
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan fluoridi 200 umol/l (aamunäyte) ja 350 umol/l (iltanäyte) (Työterveyslaitos 2005).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 31 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)