TINA(IV)KLORIDI (VEDETÖN) ICSC: 0953
Lokakuu 2004

Tinatetrakloridi
Stannikloridi
CAS # 7646-78-8 SnCl4
RTECS # XP8750000 Molekyylimassa: 260.5
YK # 1827
Indeksi # 050-001-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

EI vettä sisältäviä aineita. Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Vinkuva hengitys.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja.
Naamiomalliset suojalasit, kasvojensuojain, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Tuuleta. Neutraloi vuotanut neste varovasti kuivalla kalkilla tai kalsinoidulla soodalla, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.)
Ilmatiivis. Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: C
R: 34-52/53
S: (1/2-)-7/8-26-45-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-80GCI-II-X
NFPA-vaararuudukko: H3; F0; R1;
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TINA(IV)KLORIDI (VEDETÖN) ICSC: 0953
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN TAI HIEMAN KELTAINEN, SAVUAVA NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kiivaasti veden tai kosteuden kanssa muodostaen syövyttävää kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Reagoi tärpätin, alkoholien ja amiinien kanssa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja, joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (Sn, oksidit ja epäorgaaniset yhdisteet, paitsi tinahydridi): 2 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2004).
HTP (Sn): 2 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
EU OEL (Sn, epäorgaanset yhdisteet): 2 mg/m³ (TWA) (EU 2004).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttääsilmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 114°C
Sulamislämpötila: -33°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.26
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 2.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.0
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)