TINA(IV)OKSIDI ICSC: 0954
Lokakuu 2004

Stannioksidi
Stannianhydridi
Tinadioksidi
CAS # 18282-10-5 SnO2
RTECS # XQ4000000 Molekyylimassa: 150.7
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista pelkistimistä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TINA(IV)OKSIDI ICSC: 0954
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTATAI HIEMAN HARMAATA JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kiivaasti voimakkaiden pelkistimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (Sn, oksidit ja epäorgaaniset yhdisteet, paitsi tinahydridi): 2 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2004).
HTP (Sn): 2 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
EU OEL (Sn, epäorgaanset yhdisteet): 2 mg/m³ (TWA) (EU 2004).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen pölyhiukkasille voi vahingoittaa keuhkoja, johtaen hyvälaatuiseen pölykeuhkosairauteen (stannoosi).
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Härmistymislämpötila: 1800-1900°C
Sulamislämpötila: 1630°C
Tiheys: 6.95 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti äyriäisiin.
HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >20 g/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)