KOBOLTTIKARBONYYLI ICSC: 0976
Huhtikuu 2004

Dikobolttioktakarbonyyli
Kobolttitetrakarbonyyli
Oktakarbonyylidikoboltti
CAS # 10210-68-1 C8O8Co2 / (OC)3Co:(CO)2:Co(CO)3
RTECS # GG0300000 Molekyylimassa: 341.9
YK # 3281
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta. EI saa päästä kosketuksiin hapettimien kanssa.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Hengenahdistus. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Kipu. Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Pahoinvointi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite.)
Ilmatiivis. Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT3-II-S
Erillään voimakkaista hapettimista. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KOBOLTTIKARBONYYLI ICSC: 0976
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
ORANSSEJA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa lämmetessään tai ilman vaikutuksesta, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen hiilimonoksidia ja kobolttia (ks. ICSC 0023, ICSC 0785). Reagoi hapettimien kanssa aiheuttaen palovaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (Co): 0.02 mg/m³ (TWA) A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (BEI) (ACGIH 2012).
HTP (Co): 0.02 mg/m³ (8 h) (Suomi 2012).
MAK (Co): (hengittyvä fraktio) imeytyy ihon kautta (H); herkistää hengitysteitä ja ihoa (Sah); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A (DFG 2012).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja ihoa. Aine ärsyttää voimakkaasti hengitysteitä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa 52°C:ssa.
Sulamislämpötila: 51°C
Tiheys: 1.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: noin 200
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan koboltti 130 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua koboltille, ts. virtsan kobolttipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 25 nmol/l (Työterveyslaitos 2012).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 754 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)