BENTSYYLIKLOROFORMIAATTI ICSC: 0990
Huhtikuu 2004

Bentsyylikarbonyylikloridi
Karbobentsoksikloridi
Muurahaishappo, klorobentsyyliesteri
CAS # 501-53-1 C8H7ClO2
RTECS # LQ5860000 Molekyylimassa: 170.6
YK # 1739
Indeksi # 607-064-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta. EI saa päästä kosketuksiin veden kanssa.
Kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä. Hengenahdistus. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
ÄLÄ oksennuta. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: C, N
R: 34-50/53
S: (1/2-)-26-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-80GC9-I
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
BENTSYYLIKLOROFORMIAATTI ICSC: 0990
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
ÖLJYMÄINEN, VÄRITÖN - KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu fosgeenia, tai joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. Syövyttää monia metalleja veden tai kosteuden läsnäollessa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila (hajoaa): yli 100°C
Sulamislämpötila: 0°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.20
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 85-87°C:ssa: 0.009
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1
Leimahduslämpötila: 80°C c.c.
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 590 mg/m³.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)