1,3-DIKLOORIPROPEENI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 0995
Lokakuu 2004

1,3-Diklooripropyleeni
Diklooripropeeni
3-Klooriallyylikloridi
DCP
CAS # 542-75-6 C3H4Cl2
RTECS # UC8310000 Molekyylimassa: 111.0
YK # 2047
Indeksi # 602-030-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 25°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 25°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. (Lisäksi ks. hengitystiet)
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vaikeutunut hengitys. (Lisäksi ks. hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin muovisiinastioihin mahdollisimman tarkasti. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 10-20/21-25-36/37/38-43-50/53
S: (1/2-)-36/37-45-60-61
Huomautus: [D; C]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30GF1-III
NFPA-vaararuudukko: H2; F3; R0;
Paloturvallinen tila. Erillään metalleista ja hapettimista. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1,3-DIKLOORIPROPEENI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 0995
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. Reagoi hapettimien ja metallien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 1 ppm (TWA) (iho) A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (ACGIH 2004).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: imeytyy ihon kautta (H); herkistää ihoa (Sh); syöpävaarallisuusluokka: 2; (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 108°C
Sulamislämpötila: <-50°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.22
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.2
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 3.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.8
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.1
Leimahduslämpötila: 25°C c.c.
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 5.3-14.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.82
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Tekninen tuote voi sisältää 1 % muita aineita.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 470 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 775 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 2.7-3.1 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 333 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1080 - 6060 ug/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 90 ug/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)