n-BUTYYLIMETAKRYLAATTI ICSC: 1018
Marraskuu 2009

2-Metyylibutyyliakrylaatti
2-Propeenihappo, 2-metyyli-, butyyliesteri
Butyyli-2-metakrylaatti
Metakryylihappo, butyyliesteri
CAS # 97-88-1 C8H14O2 / CH2C(CH3)COO(CH2)3CH3
RTECS # OZ3675000 Molekyylimassa: 142.2
YK # 2227
Indeksi # 607-033-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 50°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 50°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Hengenahdistus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa. Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Yskä. Kurkkukipu. Vatsan kouristavia kipuja. Pahoinvointi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi
R: 10-36/37/38-43
S: (2-)
Huomautus: [D]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H1; F2; R2;
Paloturvallinen tila. Erillään hapettimista. Viileä. Kuiva. Säilytettävä pimeässä. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
n-BUTYYLIMETAKRYLAATTI ICSC: 1018
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine mahdollisesti polymeroituu kuumentuessaan, kosteuden, hapettimien tai valon vaikutuksesta aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: herkistää ihoa (Sh); (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 163°C
Sulamislämpötila: -50°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.08 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 0.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.9
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduslämpötila: 50 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 290°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1-8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.26-3.01
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 16 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 4910 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 11 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 32 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)