ETYYLIASETOASETAATTI ICSC: 1024
Huhtikuu 2000

Asetetikkahappoetyyliesteri
Etyyliasetyyliasetaatti
3-Oksobutaanihappoetyyliesteri
1-Etoksibutaani-1,3-dioni
CAS # 141-97-9 C6H10O3 / CH3COCH2COOC2H5
RTECS # AK5250000 Molekyylimassa: 130.14
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 70°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 70°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Lepo.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. Huuhdo loput runsaalla vedellä.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H2; F2; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2003, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ETYYLIASETOASETAATTI ICSC: 1024
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta tuskin syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 180.8°C
Sulamislämpötila: -45°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.021
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 2.86
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 0.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.48
Leimahduslämpötila: 70°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 295°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1-54
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.27
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3980 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2003, © TTL)