TRIBUTYYLIAMIINI ICSC: 1048
Huhtikuu 2005

Tri-n-butyyliamiini
N,N-Dibutyyli-1-butaaniamiini
Tris-n-butyyliamiini
CAS # 102-82-9 (CH3CH2CH2CH2)3N
RTECS # YA0350000 Molekyylimassa: 185.3
YK # 2542
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 63°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 63°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.

ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain ammoniakkia ja orgaanisia amiiniyhdisteitä vastaan (suodatinluokka K).) Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Peitä vuotanut aine imeytysaineeseen.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT1-II
NFPA-vaararuudukko: H3; F2; R0;
Kuiva. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TRIBUTYYLIAMIINI ICSC: 1048
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN - KELTAINEN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan , jolloin muodostuu myrkyllisiä kaasuja sisältäen typen oksideja. Aine on heikko emäs. Reagoi hapettimien ja vahvojen happojen kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää ihoa ja ärsyttää lievästi silmiä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 216-217°C
Sulamislämpötila: -70°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.78
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.3
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 40-93
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.4
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduslämpötila: 63°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 210°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.4-6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.52
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 114 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 250 ul/kg.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)