PIIKARBIDI (kuiduton) ICSC: 1061
Lokakuu 2004

Hiilipii
Piimonokarbidi
CAS # 409-21-2 SiC
RTECS # VW0450000 Molekyylimassa: 40.1
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä.
Vältä pölyn hengittämistä..
Raitis ilma, lepo.
Iho


Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P1-luokan pölynsuodatin inerttiä pölyä vastaan.)
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
PIIKARBIDI (kuiduton) ICSC: 1061
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KELTAISIA - VIHREITÄ - SINISIÄ - MUSTIA KITEITÄ, RIIPPUEN AINEEN PUHTAUDESTA.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (hengittyvä fraktio): 10 mg/m³; (alveolijae:) 3 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2004).
HTP (epäorgaaninen pöly): 10 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
MAK (alveolijae): 1.5 mg/m³ (DFG 2004).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Härmistymislämpötila: 2700°C
Tiheys: 3.2 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Tämä kortti ei päde piikarbidin kuituiselle muodolle. Carborundum on kaupallinen nimi. Joissakin tutkimuksissa on viitteitä siitä, että tuberkuloosia sairastavilla henkilöillä on lisääntynyt riski sairastua fibroosiin piikarbidia (kuiduton) sisältävissä pölyaltistuksessa. Pelkästään piikarbidipölyn (kuiduton) aiheuttamasta fibroosista ei ole näyttöä.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)