p-tert-BUTYYLITOLUEENI ICSC: 1068
Huhtikuu 2007

1-Metyyli-4-tert-butyylibentseeni
4-tert-Butyylitolueeni
p-TBT
CAS # 98-51-1 C11H16/ CH3C6H4C(CH3)3
RTECS # XS8400000 Molekyylimassa: 148.3
YK # 2667
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 63°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 63°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.

ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Metallinen maku suussa. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Huimaus. Päänsärky. Vapina. Heikkous.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Sekavuus. Kouristuksia. (ks. Hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Tuuleta. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61S2667
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta sekä voimakkaista hapettimista. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
p-tert-BUTYYLITOLUEENI ICSC: 1068
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMÄSTÄ KELTAISEEN OLEVA NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 1 ppm (TWA) (ACGIH 2010).
HTP (kattoarvo): 1 ppm; 6,1 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP (kattoarvo): 5 ppm; 31 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
MAK: IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen kudosvaurioihin.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 101.3 kPa:ssa: 193°C
Sulamislämpötila: -62.5°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.86
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.06 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 80
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.1
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduslämpötila: 63 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 510°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.7-7.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.35
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti vesieliöihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LC50-arvo hengittämällä rotalla yhden tunnin kokeessa: 1500 mg/m³.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96h) = 2 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)