KADMIUMASETAATTI ICSC: 1075
Huhtikuu 2007

Etikkahapon kadmiumsuola
Bis(asetoksi)kadmium
CAS # 543-90-8 C4H6CdO4 / Cd(CH3CO2)2
RTECS # EU9800000 Molekyylimassa: 230.50
YK # 2570
Indeksi # 048-001-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä.
Suljettu prosessi.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 20/21/22-50/53
S: (2-)-60-61
Huomautus: [A, 1]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT5-II
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KADMIUMASETAATTI ICSC: 1075
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä kadmiumoksidin huuruja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (Cd): 0,002 mg/m³ (alveolijae) (TWA); A2 (todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttava aine); (BEI); (ACGIH 2010).
HTP (Cd): 0,02 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
MAK (Cd): (hengittyvä jae) imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa ja luustossa, johtaen munuaisten toimintavajeeseen ja osteoporoosiin (luiden heikkeneminen). Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 255°C
Tiheys: 2.34 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti kasveihin sekä merikala- ja äyriäisruokiin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Tämän yhdisteen haittavaikutuksista terveyteen on vähän tietoa. Tässä mainitut terveysvaikutukset perustuvatkin pääosin tietoihin muista kadmiumyhdisteistä. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren Cd 50 nmol/l; virtsan Cd 40 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille, ts. veren kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 5 nmol/l (tupakoimattomat) tai 18 mol/l (tupakoivat); virtsan kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 5 nmol/l (tupakoimattomat) tai 10 nmol/l (tupakoivat) (Työterveyslaitos 2010).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 333 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,006-370 mg/l ja vesikirpulle EC50 (24 h) = 0,98 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)