ATSOBIS(ISOBUTYRONITRIILI) ICSC: 1090
Huhtikuu 2004

2,2'-Atsobis(2-metyylipropaaninitriili)
2,2'-Atsodi-isobutyronitriili
2,2'-Disyano-2,2'-atsopropaani
2,2'-Dimetyyli-2,2'atsodipropionitriili
CAS # 78-67-1 C8H12N4 / (CH3)2(CN)CN=NC(CN)(CH3)2
RTECS # UG0800000 Molekyylimassa: 164.2
YK # 3234
Indeksi # 608-019-00-1
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää. Räjähtävää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Runsaasti vettä, vesisumua.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Palo- ja räjähdysvaara liuotettaessa orgaanisiin liuottimiin.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Vältä iskuja ja hankausta.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Päänsärky. Pahoinvointi. Heikkous. Kouristuksia.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Poista kaikki syttymislähteet. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, A/P2-luokan suodatin orgaanisia höyryjä ja haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, Xn
R: 2-11-20/22-52/53
S: (2-)-39-41-47-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-41GSR2-S
NFPA-vaararuudukko: H3; F-; R2;
Paloturvallinen tila. Viileä. Erillään voimakkaista hapettimista ja yhteensopimattomista aineista. Katso Kemialliset vaarat.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ATSOBIS(ISOBUTYRONITRIILI) ICSC: 1090
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA JAUHETTA.

FYSIKAALISET VAARAT:
Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa lämmetessään, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja kuten tetrametyylisukkinonitriiliä (ks. ICSC 1121) ja syanidia. Voi hajota räjähdyksenomaisesti iskun, hankauksen tai tärähdyksen vaikutuksesta. Voi räjähtää kuumentuessaan. Reagoi kiivaasti alkoholien, hapettimien, ketonien kuten asetonin, aldehydien ja hiilivetyjen kuten heptaanin kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Tiheys: 1.1 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: <1
Itsesyttymislämpötila: 64°C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
HUOMAUTUKSET
Hajoamislämpötila tuntematon. Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. Aceto azib, ADZN, AIBN, AIVN, AZDH, CHKHZ, Genitron, Pianofor AN, Porofor N, Porofor-57 ja Vazo (64) ovat kaupallisia nimiä.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)