4-METOKSIFENOLI ICSC: 1097
Lokakuu 2004

Hydrokinonimonometyylieetteri
Mekvinoli
p-Hydroksianisoli
CAS # 150-76-5 C7H8O2 / OH(C6H4)OCH3
RTECS # SL7700000 Molekyylimassa: 124.1
YK #
Indeksi # 604-044-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 22-36-43
S: (2-)-24/25-26-37/39-46
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H2; F1; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista emäksistä, happoanhydrideistä, happoklorideista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
4-METOKSIFENOLI ICSC: 1097
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA - KELTARUSKEAA, KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi voimakkaiden hapettimien, vahvojen emästen, happoanhydridien ja happokloridien kanssa. Aineen vesiliuos on heikko happo.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 5 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2004).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta tuskin syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa..

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja ihoa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia ihossa, johtaen värin katoamiseen (depigmentaatio).
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 243°C
Sulamislämpötila: 57°C
Tiheys: 1.6 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.3
Leimahduslämpötila: 132°C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 421°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.58
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1600 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)