NATRIUMNITRIITTI ICSC: 1120
Lokakuu 2000

Typpihappo, natriumsuola
CAS # 7632-00-0 NaNO2
RTECS # RA1225000 Molekyylimassa: 69.0
YK # 1500
Indeksi # 007-010-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI saa päästä kosketuksiin palavien aineiden kanssa.
Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Siniset huulet ja kynnet. Sininen iho. Sekavuus. Kouristuksia. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Tajuttomuus.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Anna tekohengitystä tarvittaessa. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Nopea syke. (ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P3-luokan pölynsuodatin myrkyllistä pölyä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, T, N
R: 8-25-50
S: (1/2-)-45-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1
YK-lisävaara: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-51G02
Erillään hapoista, palavista ja pelkistävistä aineista. Kuiva. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2003, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
NATRIUMNITRIITTI ICSC: 1120
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HYGROSKOOPPISTA, VALKOISTA - KELTAISTA, KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA.

KEMIALLISET VAARAT:
Voi räjähtää kuumentuessaan yli 530°C:n. Aine hajoaa joutuessaan kosketuksiin happojen kanssa, jolloin muodostuu myrkyllisiä höyryjä (typen oksideja). Aine on voimakas hapetin ja reagoi palavien ja pelkistävien aineiden kanssa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Aineen vesiliuos on heikko emäs. Reagoi alumiinin, ammoniumyhdisteiden ja amiinien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia verenkiertoelimissä ja veressä, johtaen verenpaineen laskuun ja methemoglobiinin muodostumiseen. Altistuminen voi johtaa kuolemaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa 320°C:ssa.
Sulamislämpötila (hajoaa): 280°C
Tiheys: 2.2 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 82
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -3.7
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 85 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 5.5 mg/m³.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2003, © TTL)