ALUMIINIKLORIDI (VEDETÖN) ICSC: 1125
Huhtikuu 2005

Alumiinitrikloridi
Alumiini(III)kloridi
CAS # 7446-70-0 AlCl3
RTECS # BD0525000 Molekyylimassa: 133.3
YK # 1726
Indeksi # 013-003-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI saa päästä kosketuksiin veden kanssa.
EI vettä, vaahtoa, EI vettä sisältäviä aineita. Jos palo on lähiympäristössä: kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, kuivaa hiekkaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Kurkkukipu.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: Kemikaalisuojapuku, suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan ja suodattava hengityksensuojain happamia kaasuja vastaan.) Lakaise valunut aine kuiviin, suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: C
R: 34
S: (1/2-)-7/8-28-45
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-80S1726
NFPA-vaararuudukko: H3; F0; R2; W
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ALUMIINIKLORIDI (VEDETÖN) ICSC: 1125
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖNTÄ - VALKOISTA JAUHETTA. MUUTTUU HARMAAKSI - KELTAISEKSI KOSTEUDEN VAIKUTUKSESTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kiivaasti veden ja kosteuden kanssa muodostaen kloorivetyä (ks. ICSC 0163).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (liukoiset Al-suolat): 2 mg/m³ (TWA); (ACGIH 2005).
Nopea hajoaminen kosteassa ilmassa voi muodostaa vetykloridia: TLV (HCl: 2 ppm; (kattoarvo); (ACGIH 2005).
HTP (liukoiset Al-yhdisteet): 2 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
HTP (HCl): 5 ppm; 7.6 mg/m³ (15 min) (Suomi 2005).
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus alumiinikloridia levityksen yhteydessä. Ilmaan voi nopeasti muodostua myös haitallinen pitoisuus kloorivetyhöyryä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Härmistymislämpötila: 180°C
Tiheys: 2.44 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden, vaahdon kanssa. Vettä EI saa kaataa aineeseen; liuotettaessa tai laimennettaessa lisätään aina ainetta hitaasti veteen.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3450 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2 g/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)