2,3-BUTAANIDIONI ICSC: 1168
Marraskuu 2007

Diasetyyli
Dimetyyliglyoksaali
Dimetyylidiketoni
2,3-Diketobutaani
Butaanidioni
CAS # 431-03-8 CH3COCOCH3 / C4H6O2
RTECS # EK2625000 Molekyylimassa: 86.1
YK # 2346
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet Yskä. Uneliaisuus. Pahoinvointi. Päänsärky. Kurkkukipu.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu. Syövytysvammoja.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Kurkkukipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H2; F3; R0
Paloturvallinen tila. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Erillään: ks. Kemialliset vaarat.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2010, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2,3-BUTAANIDIONI ICSC: 1168
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VIHREÄSTÄ KELTAISEEN OLEVA NESTE.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä.

KEMIALLISET VAARAT:
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Reagoi kiivaasti hapettimien, vahvojen happojen, vahvojen emästen kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä. Aine ärsyttää ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, keuhkoissa ja hengitysteissä. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen höyrylle voi vahingoittaa keuhkoja, johtaen toimintavajeeseen (ks. Huomautukset).
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 88°C
Sulamislämpötila: -2.4°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen: 25 °C:ssa 20 g/100 ml
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: 7.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 0.99
Leimahduslämpötila: 6 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 365°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2.4 - 13
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.34
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Tälle aineelle ja samanaikaisesti myös muille aineille altistuneilla työntekijöillä on havaittu suurentunut riski sairastua obliteroivaan bronkioliittiin (umpeuttavaan pienten keuhkoputkien tulehdukseen). Tähän kuuluvat mm. 2,3-butaanidionin (diasetyyli) valmistus kemianteollisuudessa, 2,3-butaanidionin (diasetyyliä) sisältävien aromien valmistus, diasetyyliä sisältävien voiaromisten elintarvikkeiden (esim. mirkopopcorn) valmistus. Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1600-3400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5 g/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 46-100mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2010, © TTL)