KROMI(VI)OKSIDI ICSC: 1194
Lokakuu 2004

Kromitrioksidi
Kromihappo
Kromianhydridi
CAS # 1333-82-0 CrO3
RTECS # GB6650000 Molekyylimassa: 100.0
YK # 1463
Indeksi # 024-001-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.
EI saa päästä kosketuksiin palavien ja pelkistävien aineiden kanssa.
EI vettä. Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Kurkkukipu. Vinkuva hengitys. Polttava tunne. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Suljettu prosessi ja ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Ihovaurioita. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja.
Naamiomalliset suojalasit, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Imuroi valunut aine TAI lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen. (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, T+, N
R: 45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53
S: 53-45-60-61
Huomautus: [E]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1
YK-lisävaara: 8
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-51S1463
NFPA-vaararuudukko: H3; F0; R1; OX
Erillään palavista ja pelkistävistä aineista, emäksistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KROMI(VI)OKSIDI ICSC: 1194
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAJUTTOMIA, TUMMANPUNAISIA, VETISTYVIÄ KITEITÄ, HIUTALEITA TAI RAKEISTA JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa yli 250°C:ssa kromioksidiksi ja hapeksi, mikä lisää palovaaraa. Aine on voimakas hapetin ja reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien aineiden kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Aineen vesiliuos on vahva happo, se reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (vesiliukoiset kromi(VI)yhdisteet, Cr): 0,05 mg/m³ (TWA); A1 (varmistettu ihmiselle syöpää aiheuttava aine); (BEI); (ACGIH 2010).
HTP (CrO_4): 0,05 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
MAK (hengittyvä jae): imeytyy ihon kautta (H); herkistää ihoa (Sh); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 2 (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa astman. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hengitysteissä, munuaisissa, johtaen nenän väliseinän perforaatioon, munuaisten toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa 250°C:ssa.
Sulamislämpötila: 197°C
Tiheys: 2.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: hyvä
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyetyleeni, polyvinyylikloridi, fluorikumi.
Biomonitoroinnin tavoitetaso: virtsan kromi 0,01 µmol/l. Virtsan kromin ylittäessä pitoisuuden 0,01 µmol/l työntekijät on ilmoitettava ASA-rekisteriin. Raskaana olevia ei tule käyttää työhön, jossa tapahtuu altistumista kuusiarvoiselle kromille (Työterveyslaitos 2012).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 80 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 40 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)