TRIASETIINI ICSC: 1203
Lokakuu 2006

Glyseryylitriasetaatti
1,2,3-Propaanitriolitriasetaatti
Triasetyyliglyseriini
CAS # 102-76-1 C9H14O6 / C3H5(OCOCH3)3
RTECS # AK3675000 Molekyylimassa: 218.20
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen

Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H0; F1; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TRIASETIINI ICSC: 1203
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, ÖLJYMÄINEN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta tuskin syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää ihoa lievästi.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 258°C
Sulamislämpötila: 3°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.16
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 7
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 0.33
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.52
Leimahduslämpötila: 138°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 433°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.21
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen on tutkittu, mutta mitään ei ole löydetty.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3000 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)