BENTSOIINI ICSC: 1214
Lokakuu 2004

2-Hydroksi-2-fenyyliasetofenoni
Bentsoyylifenyylikarbinoli
2-Hydroksi-1,2-difenyylietanoni
CAS # 119-53-9 C14H12O2 / C6H5COCH(OH)C6H5
RTECS # DI1590000 Molekyylimassa: 212.2
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.

Vesisumua, jauhetta.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Pese kädet ennen ateriointia.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
BENTSOIINI ICSC: 1214
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISIA - KELTAISIA KITEITÄ.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 102.4 kPa:ssa: 344°C
Sulamislämpötila: 137°C
Tiheys: 1.31 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml: 0.03
Höyrynpaine, Pa 136°C:ssa: 133
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.3
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 10 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 8.87 g/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)