FLUORIPIIHAPPO ICSC: 1233
Lokakuu 2004

Heksafluoripiihappo
Divetyheksafluorisilikaatti
Hydropiifluorihappo
CAS # 16961-83-4 F6H2Si / H2SiF6
RTECS # VV8225000 Molekyylimassa: 144.1
YK # 1778
Indeksi # 009-011-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne. Vatsan kouristavia kipuja. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin ironastioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.)
Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: C
R: 34
S: (1/2-)-26-27-45
Huomautus: [B]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-80S1778 tai 80GC1-II+III
Erillään vahvoista emäksistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
FLUORIPIIHAPPO ICSC: 1233
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
SAVUAVA, VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen fluorivetyä. Aineen vesiliuos on vahva happo, se reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää. Reagoi veden tai vesihöyryn kanssa muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. Syövyttää lasia ja kivitavaraa. Syövyttää monia metalleja, jolloin muodostuu syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Tämä aine (vedetön muoto) hajoaa melkein välittömästi piitetrafluoridiksi ja myrkylliseksi ja syövyttäväksi fluorivedyksi.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (F): 2.5 mg/m³ (TWA) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (BEI) (ACGIH 2005).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Tämän aineen höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. huomautukset.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia luustossa ja hampaissa, johtaen fluoroosiin.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa.
Sulamislämpötila: ks. huomautukset.
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): ks. huomautukset.
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: ks. huomautukset.
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota vesieliöihin.
HUOMAUTUKSET
Myydään ainoastaan vesiliuoksena. Jähmettymislämpötila 60-70 % liuokselle: jähmettyy n. 19°C:ssa muodostaen kiteisen dihydraatin. Sulamislämpötila 35 % liuokselle: <-30°C. Suhteellinen tiheys 61 % liuokselle on 1.46 ja 35 % liuokselle 1.38. Höyrynpaine 35 % liuokselle on n. 3 kPa. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Hajoamislämpötila tuntematon. Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Kortti on osittain päivitetty huhtikuussa 2005. Katso osiot Työhygieeniset raja-arvot, EU-luokitus.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 430 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)