TYPPITRIFLUORIDI ICSC: 1234
Lokakuu 2004

Typpifluoridi
Trifluoriamiini
Trifluoriammoniakki
Perfluoriammoniakki
(kaasupullo)
CAS # 7783-54-2 NF3
RTECS # QX1925000 Molekyylimassa: 71.0
YK # 2451
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja). Kuumeneminen voi aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.
EI saa sekoittua palaviin aineisiin. EI saa päästä kosketuksiin pelkistävien aineiden kanssa.
Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliötä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho

Riisu tahriintunut vaatetus.
Silmät
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen


TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. (Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite.)
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2
YK-lisävaara: 5.1

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-20G10
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Erillään palavista ja pelkistävistä aineista. Viileä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TYPPITRIFLUORIDI ICSC: 1234
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen fluoridia. Aine on voimakas hapetin ja reagoi palavien ja pelkistävien aineiden kanssa. Reagoi kiivaasti ammoniakin, hiilimonoksidin, diboraanin, vedyn, vetysulfidin, metaanin tai tetrafluorihydratsiinin kanssa aiheuttaen räjähdysvaaran. Syövyttää metallia. Aine hajoaa sähkökipinöinnin seurauksena.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 10 ppm (TWA) (BEI) (ACGIH 2004).
HTP: 10 ppm; 29 mg/m³ (15 min) (Suomi 2002).
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Säiliön rikkoutuessa haitallinen pitoisuus tätä kaasua syntyy hyvin nopeasti.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa fluoroosin.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: -129°C
Sulamislämpötila: -208.5°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): ks. huomautukset.
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 2.45
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Nesteen tiheys kiehumislämpötilassa: 1.885 kg/l. Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. Methemoglobinemiaa on havaittu eläimillä mutta merkitys ihmisille on epäselvä. Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. Käytä suojaimia kääntäessäsi säiliötä. Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa. Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan fluoridi 200 umol/l (aamunäyte) ja 350 umol/l (iltanäyte) (Työterveyslaitos 2005).
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)