1,1,2,2-TETRABROMIETAANI ICSC: 1235
Lokakuu 2004

Asetyleenitetrabromidi
Tetrabromiasetyleeni
sym-Tetrabromietaani
CAS # 79-27-6 C2H2Br4 / Br2CHCHBr2
RTECS # KI8225000 Molekyylimassa: 345.7
YK # 2504
Indeksi # 602-016-00-9
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Vatsakipu.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen (ks. hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+
R: 26-36-52/53
S: (1/2-)-24-27-45-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT1-III
NFPA-vaararuudukko: H3; F0; R1;
Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista emäksistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1,1,2,2-TETRABROMIETAANI ICSC: 1235
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KELTAINEN, RASKAS NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen karbonyylibromidia, bromivetyä. Reagoi vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää joitakin metalleja kuten alumiinia, magnesiumia ja sinkkiä, ja muovia, kumia ja pinnoitteita.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0,1 ppm (hengittyvä jae, huurut); (TWA); (ACGIH 2010).
HTP: 0,5 ppm; 7 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP: 3 ppm; 43 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
MAK: IIb (arvoa ei ole annettu mutta tietomateriaali on olemassa) (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa, johtaen toimintavajeeseen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 243.5°C
Sulamislämpötila: 0°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.96
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 24°C:ssa: 5.32
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 11.9
Itsesyttymislämpötila: 335°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.8
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Muthmannin neste on myös synonyymi.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1200 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 5250 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 549 mg/m³.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)