DIMETYYLIDIOKTADEKYYLIAMMONIUMKLORIDI ICSC: 1296
Huhtikuu 2004

Distearyylidimetyyliammoniumkloridi
Dimetyylidistearyyliammoniumkloridi
1-Oktadekaaniammonium, N,N-dimetyyli-N-oktadekyylikloridi
DODMAC
CAS # 107-64-2 C38H80NCl
RTECS # BQ1923000 Molekyylimassa: 586.5
YK #
Indeksi # 612-162-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, runsaasti vettä, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syövytysvammoja.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Imuroi valunut aine TAI lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N
R: 41-50/53
S: (2-)-24-26-39-46-60-61
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIMETYYLIDIOKTADEKYYLIAMMONIUMKLORIDI ICSC: 1296
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä. Aine ärsyttää ihoa.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle sulamislämpötilansa 135°C:ssa
Tiheys: 0.84 g/cm³ (88°C:ssa)
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: < 0.000001
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 11300 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)