SYANUURIHAPPO ICSC: 1313
Lokakuu 2006

sym-Triatsiini-2,4,6-trioli
Isosyanuurihappo
1,3,5-Triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni
CAS # 108-80-5 C3H3N3O3 / C3N3(OH)3
RTECS # XZ1800000 Molekyylimassa: 129.1
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Kurkkukipu. Vatsakipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan. Lakaise valunut aine astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään kloorista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
SYANUURIHAPPO ICSC: 1313
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAJUTON, VALKOISTA, HYGROSKOOPPISTA, KITEISTÄ JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan > 320 °C, jolloin muodostuu (erittäin) myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja isosyaanihappoa. Reagoi kloorin kanssa aiheuttaen räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia suuria määriä nieltynä munuaisissa, johtaen kudosvaurioihin.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa: 320-360 °C
Tiheys: 2.5 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.27
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: <0.005
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: <0.3
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7700 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5 g/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)