VETYJODIDI ICSC: 1326
Toukokuu 2010

Jodivetyhappo, vedetön
Jodivety, vedetön
CAS # 10034-85-2 HI
RTECS # MX1510000 Molekyylimassa: 127.9
YK # 2197
Indeksi # 053-002-00-9
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliötä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne rinnassa. Hengenahdistus. Vaikeutunut hengitys.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Vakavia ihovaurioita. Rakkuloita. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.
Suojakäsineet. Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. PALELTUMAAN: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimitavälittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuleta.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: C
R: 35
S: (1/2-)-9-26-36/37/39-45
Huomautus: [U; 5]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3
YK-lisävaara: 8

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Erillään metalleista, hapettimista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
VETYJODIDI ICSC: 1326
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Kaasu on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi hapettimien kanssa aiheuttaen palovaaran. Syövyttää monia metalleja, jolloin muodostuu syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Aineen vesiliuos on vahva happo, se reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Säiliön rikkoutuessa haitallinen pitoisuus tätä kaasua syntyy hyvin nopeasti.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa voimakasta turvotusta nielussa. Hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: -35.5°C
Sulamislämpötila: -50.8°C
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 42.5 (hyvä)
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 733
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.4
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Muita YK-numeroita: 1787 JODIVETYHAPPO, vaaraluokka 8, pakkausryhmä II-III. CAS-numero 10034-85-2 pätee vetyjodidille ja jodivetyhapolle.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)