AMMONIUMDIKROMAATTI ICSC: 1368
Huhtikuu 2005

Diammoniumdikromaatti(VI)
Dikromihappo, diammoniumsuola
Ammoniumbikromaatti
CAS # 7789-09-5 (NH4)2Cr2O7
RTECS # HX7650000 Molekyylimassa: 252.1
YK # 1439
Indeksi # 024-003-00-1
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista.
EI saa sekoittua palaviin aineisiin.
Jos palo on lähiympäristössä: runsaasti vettä.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara palavien aineiden kanssa.

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Polttava tunne. Kurkkukipu. Yskä. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys.
Suljettu prosessi ja ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Polttava tunne. Ripuli. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.) Lakaise valunut aine palamattomiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, T+, N
R: 45-46-60-61-2-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53
S: 53-45-60-61
Huomautus: [E, 3]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-51GO2-I+II+III
NFPA-vaararuudukko: H2; F1; R1; OX
Paloturvallinen tila. Erillään orgaanisista liuottimista, palavista ja pelkistävistä aineista. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
AMMONIUMDIKROMAATTI ICSC: 1368
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
ORANSSEJA - PUNAISIA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Voi räjähtää kuumentuessaan. Aine on voimakas hapetin ja reagoi palavien ja pelkistävien aineiden kanssa. Aineen vesiliuos on heikko happo. Reagoi kiivaasti orgaanisten liuottimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (Vesiliukoiset kromi(VI)yhdisteet, Cr): 0.05 mg/m³ (TWA); A1 (varmistettu ihmiselle syöpää aiheuttava aine); (BEI); (ACGIH 2012).
HTP (CrO_4): 0.05 mg/m³ (8 h) (Suomi 2012).
MAK: (hengittyvä jae) imeytyy ihon kautta (H); herkistää ihoa (Sh); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 2 (DFG 2012).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa ja maksassa, johtaen kudosvaurioihin.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa astman. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hengitysteissä ja munuaisissa, johtaen nenän väliseinän perforaatioon ja munuaisten toimintavajeeseen Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila (hajoaa): 180°C
Tiheys: 2.15 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 36
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle. Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin tavoitetaso: virtsan kromi 0,01 µmol/l. Virtsan kromin ylittäessä pitoisuuden 0,01 µmol/l työntekijät on ilmoitettava ASA-rekisteriin. Raskaana olevia ei tule käyttää työhön, jossa tapahtuu altistumista kuusiarvoiselle kromille (Työterveyslaitos 2012).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 19 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 45 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 549 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)