PENTAERYTRITOLI ICSC: 1383
Marraskuu 2009

2,2-bis(Hydroksimetyyli)-1,3-propaanidioli
Tetrametylolimetaani
THME
PETP
CAS # 115-77-5 C5H12O14 / C(CH2OH)4
RTECS # RZ2490000 Molekyylimassa: 136.2
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Vettä, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet
Vältä pölyn hengittämistä. Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Poista ilmassa olevat hiukkaset vesisumulla.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista ja vahvoista hapoista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
PENTAERYTRITOLI ICSC: 1383
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖNTÄ - VALKOISTA, HAJUTONTA, KITEISTÄ JAUHETTA.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen ärsyttäviä höyryjä. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja vahvojen happojen kanssa aiheuttaen räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 10 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2010).
HTP: 10 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP: 20 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä ja hengitysteitä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 4 kPa:ssa: 276°C
Sulamislämpötila: 260°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 2.5
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 0.013
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.7
Leimahduslämpötila: 240 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 390-490°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.69
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: >10 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 6 tunnin kokeessa: 11 g/m³.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)