ZIRKONIUM ICSC: 1405
Lokakuu 2004

(stabiloimaton jauhe)
CAS # 7440-67-7 Zr
RTECS # ZH7070000 Atomimassa: 91.2
YK # 2008
Indeksi # 040-001-00-3
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.
EI avotulta.
Kuivaa hiekkaa, kuivaa jauhetta.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA Katso PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET.
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F
R: 15-17
S: (2-)-7/8-43
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-42GS4-I+II+III
Katso Kemialliset vaarat.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ZIRKONIUM ICSC: 1405
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KOVIA, KIILTÄVIÄ, HARMAHTAVIA, VALKOISIA HIUTALEITA TAI HARMAATA, AMORFISTA JAUHETTA.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kiivaasti kuumentuessaan booraksin ja hiilitetrakloridin kanssa. Reagoi räjähdyksenomaisesti kuumentuessaan alkalimetallihydroksidien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 5 mg/m³ (TWA); 10 mg/m³ (STEL) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2006).
HTP: 1 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
MAK (hengittyvä jae): 1 mg/m³; herkistää hengitysteitä ja ihoa (Sah); hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: IIc; (DFG 2005).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen pölyhiukkasille voi vahingoittaa keuhkoja.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 3577°C
Sulamislämpötila: 1857°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 6.5
Liukoisuus veteen: ei liukene
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Muita YK-numeroita:
1358 Zirkoniumjauhe, kostutettu, vähintään 25 % vettä sisältävä: vaaraluokka 4.1, pakkausryhmä II;
1932 Zirkoniumjäte: vaaraluokka 4.2, pakkausryhmä III;
2009 Zirkonium, kuiva, viimeisteltyinä levyinä, liuskoina, tai lankakelana (paksuus alle 18 um): vaaraluokka 4.2, pakkausryhmä III;
2858 Zirkonium, kuiva, lankakelana, metallilevyinä, nauhoina (paksuus alle 254 um mutta vähintään 18 um): vaaraluokka 4.1, pakkausryhmä III.
Puhdas zirkoniumsieni on pyroforinen ja räjähtää kiivaasti epäpuhtaana.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)