FOSFORIPENTASULFIDI ICSC: 1407
Lokakuu 2004

Difosforipentasulfidi
Fosforisulfidi
Tiofosforianhydridi
CAS # 1314-80-3 P2S5
RTECS # TH4375000 Molekyylimassa: 222.3
YK # 1340
Indeksi # 015-104-00-1
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästä kosketuksiin happojen tai veden kanssa.
Kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, kuivaa hiekkaa, EI vettä.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara veden kanssa. Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Vältä iskuja ja hankausta. Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.) Poista kaikki syttymislähteet. Lakaise valunut aine kuiviin, suljettaviin astioihin. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn, N
R: 11-20/22-29-50
S: (2-)-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3
YK-lisävaara: 4.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-43S1340
NFPA-vaararuudukko: H2; F1; R2; W
Erillään yhteensopimattomista aineista. Katso Kemialliset vaarat. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
FOSFORIPENTASULFIDI ICSC: 1407
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KELTAISIA - VIHREITÄ KITEITÄ, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi emästen, orgaanisten aineiden ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi kiivaasti veden ja happojen kanssa muodostaen vetysulfidia (ks. ICSC0165) ja fosforihappoa (ks. ICSC1008) aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Voi hajota räjähdyksenomaisesti iskun, hankauksen tai tärähdyksen vaikutuksesta.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 1 mg/m³ (TWA); 3 mg/m³ (STEL); (ACGIH 2004).
HTP: 1 mg/m³ (15 min) (Suomi 2002).
MAK-arvoa ei ole annettu mutta tietomateriaali on olemassa (MAK IIb), (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä ja ärsyttää voimakkaasti ihoa ja hengitysteitä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 513-515°C
Sulamislämpötila: 286-290°C
Tiheys: 2.1 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Itsesyttymislämpötila: 142°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.05-?
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota vesieliöihin.
HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 389 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3160 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)