TETRANITROMETAANI ICSC: 1468
Huhtikuu 2004

CAS # 509-14-8 CN4O8 / C(NO2)4
RTECS # PB4025000 Molekyylimassa: 196
YK # 1510
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Räjähtävää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästä kosketuksiin emästen, palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.
Runsaasti vettä, vesisumua.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä. Siniset huulet ja kynnet. Sininen iho. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Oksentelu. Huimaus. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit, kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen (ks. hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotanut neste suljettaviin muovisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.)
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1
YK-lisävaara: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-51S1510
Paloturvallinen tila. Erillään yhteensopimattomista aineista. Katso Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TETRANITROMETAANI ICSC: 1468
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN - KELTAINEN, ÖLJYMÄINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine on voimakas hapetin ja reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien aineiden kanssa. Muodostaa iskusta räjähtäviä yhdisteitä hiilivetyjen, puuvillan, tolueenin, 1,3-nitrobentseenin, 1-nitrotolueenin, 4-nitrotolueenin, 1-nitronaftaleenin, ferroseenin, pyridiinin ja natriumetoksidin kanssa. Voi räjähtää kuumentuessaan. Aine hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti amiinien, metallijauheiden ja metallien, kuten esim. alumiinin, kuparin, raudan tai sinkin kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kumia.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.005 ppm (TWA) (A3) (ACGIH 2004).
HTP: 0.05 ppm; 0.41 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2 (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen methemoglobiinin muodostumiseen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa, maksassa ja keuhkoissa. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 126°C
Sulamislämpötila: 13°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.6
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.009 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 1.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.8
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.06
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). Tetan ja TNM ovat kaupallisia nimiä.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 130 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 18 ppm.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)