1-VINYYLI-2-PYRROLIDONI ICSC: 1478
Huhtikuu 2004

Vinyylibutyrilaktaami
1-Etenyylipyrrolidin-2-oni
N-Vinyyli-2-pyrrolidinoni
CAS # 88-12-0 C6H9NO
RTECS # UY6107000 Molekyylimassa: 111.14
YK #
Indeksi # 613-168-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 20/21/22-37-40-41-48/20
S: 26-36/37/39
Huomautus: [D]
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H0; F1; R0;
Erillään vahvoista hapoista. Säilytettävä pimeässä. Viileä. Varastoi vain stabiloituna.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1-VINYYLI-2-PYRROLIDONI ICSC: 1478
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN - KELTAINEN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine mahdollisesti polymeroituu ilmassa lämmetessään valon ja happojen vaikutuksesta. Aine hajoaa palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja (typen oksideja).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.05 ppm (TWA) A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (ACGIH 2004).
HTP: 0.1 ppm; 0.5 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
MAK: imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 2 (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää hengitysteitä ja syövyttääsilmiä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa, johtaen maksan toimintavajeeseen. Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 1.3 kPa:ssa: 90-93°C
Sulamislämpötila: 13°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.04
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 12
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.83
Leimahduslämpötila: 93°C
Itsesyttymislämpötila: 364°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.4-10
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.4
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1470 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 3200 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 560 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)