BARIUMNITRAATTI ICSC: 1480
Huhtikuu 2004

Typpihappo, bariumsuola
Bariumdinitraatti
CAS # 10022-31-8 BaN2O6 / Ba(NO3)2
RTECS # CQ9625000 Molekyylimassa: 261.4
YK # 1446
Indeksi # 056-002-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista.
EI saa sekoittua palaviin aineisiin.
Jos palo on lähiympäristössä: runsaasti vettä. EI hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara palavien aineiden ja pelkistävien aineiden kanssa.


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Hengenahdistus. Kurkkukipu (ks. nieleminen).
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Syljeneritys. Vatsan kouristavia kipuja. Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Hengenahdistus. Heikkous.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Ks. huomautukset. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 20/22
S: (2-)-28
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1
YK-lisävaara: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-51GOT2-I+II+III.
Erillään palavista ja pelkistävistä aineista, metallijauheista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
BARIUMNITRAATTI ICSC: 1480
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ - VALKOISIA KITEITÄ TAI KITEISTÄ JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu typen oksideja. Aine on voimakas hapetin ja reagoi palavien ja pelkistävien aineiden kanssa. Reagoi metallijauheiden kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: (Ba, liukoiset yhdisteet) 0.5 mg/m³ (TWA) (A4) (ACGIH 2004).
HTP (Ba, liukoiset yhdisteet): 0.5 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
MAK (Ba, hengittyvä fraktio): 0.5 mg/m³ hetkellisyysluokka: II(2); (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Altistuminen voi aiheuttaa veren kaliumpitoisuuden alenemisen, johtaen sydämen toimintahäiriöihin ja lihasvaurioihin. Altistuminen voi johtaa kuolemaan.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa.
Sulamislämpötila: 590°C
Tiheys: 3.24 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 8.7 (kohtalainen)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Hajoamislämpötila tuntematon. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). Muuttuu iskusta räjähtäväksi sekoittuessaan magnesium-aluminiini seosten, rikkijauheen tai kevytmetallijauheiden kanssa. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 355 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)