POLYVINYYLIKLORIDI ICSC: 1487
Huhtikuu 2005

Kloorietyleenipolymeeri
Etyleeni, kloro-, polymeeri
PVC
CAS # 9002-86-2 (C2H3Cl)n
RTECS # KV0350000 Molekyylimassa: 60 000-150 000
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä.
Vältä pölyn hengittämistä.
Raitis ilma, lepo.
Iho


Silmät
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P1-luokan pölynsuodatin inerttiä pölyä vastaan.) Lakaise valunut aine astioihin.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
POLYVINYYLIKLORIDI ICSC: 1487
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA JAUHETTA TAI PELLETTEJÄ.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan , jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen kloorivetyä ja fosgeenia. Reagoi kiivaasti fluorin kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP (PVC-pöly, alveolijae): 1 mg/m³ (8 h) (Suomi 2012).
MAK (pöly): 1.5 mg/m³ (alveolijae); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2012).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen pölyhiukkasille voi vahingoittaa keuhkoja, johtaen fibroosiin (pneumokonioosi).
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Tiheys: 1.41 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin huono
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
PVC-tuotteita on saatavilla suuri valikoima erilaisia, johtuen valmistuksessa käytetyistä eri lisäineista. Lisäaineet voivat vaikuttaa aineen fysikaalisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin. Valmistettu tuote voi sisältää pieniä määriä PVC-monomeeriä. Katso myös ICSC 0082 vinyylikloridi.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)