POLYETYLEENI ICSC: 1488
Lokakuu 2004

Eteeni, homopolymeeri
Etyleenipolymeerit
PE
HDPE
LDPE
CAS # 9002-88-4 (C2H4)n
RTECS # TQ3325000 Molekyylimassa: Polymeeri, molekyylimassa vaihtelee
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä.
Vältä pölyn hengittämistä.
Raitis ilma, lepo.
Iho

Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine sopiviin ja merkittyihin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P1-luokan pölynsuodatin inerttiä pölyä vastaan.)
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään yhteensopimattomista aineista. Katso Kemialliset vaarat.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
POLYETYLEENI ICSC: 1488
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA, KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja ja ärsyttäviä höyryjä, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti fluorin kanssa. Reagoi vahvojen happojen, voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus erityisesti jos jauheena.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 85-140°C (ks. huomautukset.)
Tiheys: 0.91-0.96 g/cm³ (ks. huomautukset.)
Leimahduslämpötila: 341°C (ks. huomautukset.)
Itsesyttymislämpötila: 330-410°C (ks. huomautukset.)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
LDPE tarkoittaa matalan tiheyden polyetyleeniä; HDPE korkean tiheyden polyetyleeniä. Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet vaihtelevat riippuen molekyylimassasta. Lämpöhajoaminen alkaa 290°C:ssa. Polyetyleenituotteita on saatavilla suuri valikoima erilaisia, johtuen valmistuksessa käytetyistä eri lisäineista. Lisäaineet voivat vaikuttaa aineen fysikaalisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)