1-DEKANOLI ICSC: 1490
Huhtikuu 2005

Dekan-1-oli
n-Dekyylialkoholi
Kaprialkoholi
Nonyylikarbinoli
n-Dekanoli
CAS # 112-30-1 C10H22O / CH3(CH2)9OH
RTECS # HE4375000 Molekyylimassa: 158.28
YK # 3082
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Vesisumua, hiilidioksidia, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho Kuiva iho. Punoitus.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.) ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Peitä vuotanut aine imeytysaineeseen. Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin.
Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-90GM6-III
NFPA-vaararuudukko: H0; F2; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista, happoanhydrideistä ja happoklorideista. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1-DEKANOLI ICSC: 1490
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan , jolloin muodostuu ärsyttäviä höyryjä. Reagoi kiivaasti happoanhydridien, happokloridien ja voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Höyry ärsyttää silmiä ja ihoa. Aineelle altistumisesta suurille pitoisuuksille voi seurata vaikutuksia keskushermostossa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 230°C
Sulamislämpötila: 7°C
Tiheys: 0.83 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.37 erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.5
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduslämpötila: 108°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 255°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.7-5.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.23 (laskettu)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4720 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3560 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)